Poczta Polska - Listy

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Obsługa wysyłki listów zwykłych i poleconych

 

nadruk na kopertach listowych, z uwzględnieniem:

 

różnego formatu kopert,

 

rodzaju listu - polecony, priorytet,

 

numeru nadania wraz z kodem kreskowym (dla listów poleconych),

 

zestawienie nadania listów poleconych,

 

zestawienie nadania listów zwykłych, ekonomicznych i priorytetowych.

 

Dostępny jest różny format kopert, przez co możliwe jest nadrukowanie prawie każdej dostępnej wielkości koperty.

 

 

 

Drukowanie automatem


Przy drukowaniu dużej ilości kopert ważną i przydatną funkcją jest drukowanie tzw. Automatem.

 

W tym przypadku musisz określić jedynie, do jakich adresatów chcesz wydrukować kopertę i wyfiltrować ich za pomocą zaznaczenia lub za pomocą przycisku [Filtruj].

 

Po uruchomieniu okna ustawień wydruku wystarczy, że wybierzesz zakres wydruku (zaznaczone - dla przesyłek zaznaczonych lub wszystkie - dla przesyłek wyfiltrowanych), włożysz odpowiednią ilość kopert do podajnika drukarki, a program wykona za nas resztę.

 

 

 

Wydruk


W oknie wydruku masz wiele możliwości wyboru.

 

Dla dobrego poznania możliwości programu zalecamy eksperymentowanie z wydrukami przy różnych kombinacjach ustawień. Dzięki temu, że na podglądzie wydruku mamy wierny obraz tego, co uzyskamy na papierze, ćwiczenia te będą szybkie i zaoszczędzą papier oraz toner lub atrament.

 

poczta_listy

 

 

Opcje

Widoczne są dane adresata.

 

Możesz zmienić rodzaj czcionki danych adresata i nadawcy. Aby tego dokonać wciśnij przycisk [Zmień] przy danych adresata lub nadawcy.

 

Masz możliwość także określić czy drukować dane nadawcy. Jeżeli chcesz, aby dane nadawcy pojawiły się na kopercie zaznacz "Drukuj".

 

Pamiętaj, że dane nadawcy pobierane są z danych licencyjnych, które możesz sprawdzić i dwukrotnie zmienić w System - Ustawienia.

 

Dopiski

Istnieje tu możliwość wpisania dodatkowego tekstu do wydrukowania na kopercie oraz napisu DRUK. Aby były one nadrukowane na kopercie kliknij w białe pole z lewej strony żądanego dopisku.

 

Tekst ten zostanie nadrukowany w lewym, górnym rogu na kopercie powyżej danych adresowych nadawcy.

 

Zakres danych

Możesz wybrać:

 

bieżąca pozycja - Czyli druk pojedynczej przesyłki, na której znajduje się kursor w tabeli.

 

zaznaczone pozycje - Drukowane są te, które w lewej części tabeli mają postawiony znacznik.

 

wszystkie pozycje - Jako wszystkie rozumiane są pozycje aktualnie wyświetlane na liście. Jeśli więc wcześniej założyliśmy filtr, wówczas, jako wszystkie traktowane są te, które spełniły warunek filtrujący.

 

Przykład

Duża strzałka określa kierunek podawania kopert, który jest niezmienny. Tuż obok strzałki jest okno pokazujące jak koperta powinna być podawana do drukarki. Zmianę jej położenia określa się poniżej.

 

Orientacja

Wybierasz sposób podawania kopert.

 

Karta przy wydruku może być:

 

Pozioma,

 

Pionowa albo

 

przy zaznaczonej orientacji pionowej możesz wybrać odwrotnie.

 

Format

Wybierasz wielkość kopert podawanych do drukarki. Gdy klikniesz w prawy róg ukaże się lista dostępnych formatów.

 

Dostosuj

Po kliknięciu na ten przycisk ukazuje się okno ustawień marginesów dla wszystkich dostępnych formatów kopert.

 

Ustalasz w tym miejscu umieszczenie nadawcy i odbiorcy na kopercie. Możesz sterować górnym i lewym marginesem niezależnie dla nadawcy i odbiorcy.

 

Zwracamy uwagę, że marginesy mogą mieć wartości dodatnie lub ujemne.

 

Podajnik

Wybierasz wielkość podajnika.

 

Ustawienia marginesów

Następna pozycja służy do określenia sposobu podawania kopert:

 

Automatycznie - dla ustawiania automatycznego istnieje możliwość ustawienia koperty z lewej, prawej strony bądź centralnie, co przedstawia obrazek poniżej,

 

Ręcznie - dla ustawień ręcznych dostępne są przyciski z lewej i od góry do ustawienia marginesów. Zmiana marginesów w tym przypadku przedstawiana jest na obrazku na górze.

 

 

 

Dostępne przyciski


ZESTAWIENIE LISTÓW POLECONYCH

Możesz wydrukować zestawienia wysyłanych listów poleconych. Zestawienie to ma formę tabeli, może być oznaczone datą lub wydrukowane z szarościami.

 

W przypadku zaznaczenia opcji "Stosuj wartości dla wszystkich listów" - dla każdego listu będzie drukowana jednakowa waga i opłata tutaj wprowadzona.

 

Gdy opcja ta nie będzie zaznaczona, pola waga i opłata będą wypełnione wartościami wprowadzonymi podczas dopisywania przesyłki.

 

Uwaga! Gdy przy wprowadzaniu przesyłki waga, opłata mają wartość 0 (zero) oraz data nadania ma "pustą" datę - wtedy pola te na wydruku pozostają niewypełnione.