Zasady obsługi - Filtr

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Filtrowanie służy do wybrania spośród całości danych tylko tych, które spełniają podane przez użytkownika warunki. Dzięki temu możesz wykonać zestawienia i analizy według aktualnych potrzeb.

 

Operacja filtrowania występuje w większości modułów, a możliwe do postawienia warunki zależą od kontekstu. Jednakże zawsze masz do czynienia ze standardowym formularzem, w którym określasz żądania do systemu.

 

filtruj

 

Radzimy korzystać z filtrowania za pomocą przycisku [Filtruj] w przypadku skomplikowanych, niestandardowych zestawień lub gdy chcesz uzyskać inne zestawienie niż tylko według poszczególnych operatorów czy rodzajów przesyłek. W takiej sytuacji wystarczy wybrać operatora lub rodzaj przesyłki w panelu operacji lub w szybkim filtrze.

 

 

 

Wybór kryteriów filtrowania


Po wciśnięciu [Filtruj] wyświetlany jest formularz z listą warunków. Warunki wypisane są w kolejnych wierszach.

 

Z lewej strony znajduje się pole do zaznaczenia, czy dany warunek należy brać pod uwagę.

 

Dalej określasz żądaną relację (równy, mniejszy, zawiera, itp.) oraz wartość warunku.

 

Np. chcesz wybrać przesyłki wystawione między 15 a 31 marca. Zaznaczasz pole wyboru przy warunku dzień wystawienia, jako relację wybierasz z listy: pomiędzy, a jako wartość warunku wpisujesz daty początku i końca danego okresu.

 

Możesz zaznaczyć jednocześnie wiele warunków, program wybierze tylko te pozycje, które jednocześnie spełniają postawione warunki.

 

 

 

Kryteria


Zwróć uwagę na prawy, górny róg formularza. Znajdują się tu kryteria, czyli opcje filtrowania.

 

Możesz wybrać kryterium:

 

wszystkie - Wówczas wybrane pozycje muszą spełniać wszystkie podane warunki. Jest to domyślne i najczęściej stosowane kryterium.

 

wszystkie oprócz - Jest to zaprzeczenie poprzedniej sytuacji. Pozycje spełniające wszystkie zadane warunki zostaną odrzucone, a wyświetlone zostaną pozycje pozostałe.

 

którykolwiek - Ma zastosowanie, gdy użyto więcej niż jednego warunku. Wybrane zostaną pozycje, które spełniają choć jeden (którykolwiek) z podanych warunków.

 

żaden - Jest odwrotne do poprzedniego. Wykazane zostaną pozycje, dla których nie jest spełniony żaden z postawionych warunków. Natomiast pozycje, które spełniają choć jeden z warunków będą odrzucone.

 

Poniżej listy kryteriów znajduje się pole wyboru Pokaż na tle.

 

Jego zaznaczenie powoduje, że lista pozycji nie jest zawężana do wybranych, ale na tle całej listy pozycje, które spełniają zadany warunek wyróżnione są innym kolorem.

 

Daje to doskonałą wizualizację wybranych pozycji wśród całości danych.

 

Powyższe przykłady warto zobaczyć na tle odrzuconych. Pomoże to zwłaszcza w zrozumieniu działania kryteriów.

 

 

 

Filtrowanie


U dołu ekranu przycisk [OK] powoduje zamknięcie formularza i wykonanie filtrowania (o ile zostały postawione warunki).

 

Przycisk [Nie filtruj] jest metodą na wyłączenie wszystkich warunków filtrujących i przywrócenie całości pozycji dostępnych na liście. Powoduje zdjęcie wszystkich zaznaczonych z lewej strony warunków. Jednak relacje oraz wartości warunków nie są usuwane. Dzięki temu nie trzeba ich ponownie wpisywać, gdy intensywnie badasz zestaw danych i wciąż ustalasz nowe żądania. Taki sam efekt wyłączenia filtrowania uzyskasz, gdy odznaczysz kolejne warunki.

 

Przycisk [Anuluj] powoduje wyjście z formularza bez akcji filtrowania.

 

Jeżeli postawisz wiele warunków i będziesz próbować różnych relacji i kryteriów dobrze się przyjrzyj, jaki praktyczny sens ma żądany warunek filtrujący. Najlepiej jest głośno sformułować zdanie zbudowane z postawionych warunków, relacji i kryteriów.

 

 

 

Szablony filtrowania


Jeżeli często korzystasz z tego samego warunku możesz go zapamiętać za pomocą przycisku [Zapisz] z podaniem dowolnego opisu.

 

W przyszłości zamiast zaznaczać poszczególne warunki oraz określać warunki i kryteria możesz wywołać uprzednio zapisany warunek filtrujący za pomocą przycisku [Załaduj].

 

 

 

Dostępne przyciski


OK

Znajdujący się u dołu ekranu przycisk [OK] powoduje zamknięcie formularza i wykonanie filtrowania (o ile zostały postawione warunki).

 

NIE FILTRUJ

Przycisk [Nie filtruj] jest metodą na wyłączenie wszystkich warunków filtrujących i przywrócenie całości pozycji dostępnych na liście.

 

Powoduje zdjęcie wszystkich zaznaczonych z lewej strony warunków. Jednak relacje oraz wartości warunków nie są usuwane. Dzięki temu nie trzeba ich ponownie wpisywać, gdy intensywnie badasz zestaw danych i wciąż ustalasz nowe żądania.

 

Taki sam efekt wyłączenia filtrowania uzyskasz, gdy odznaczysz kolejne warunki.

 

ANULUJ

Przycisk [Anuluj] powoduje wyjście z formularza bez filtrowania.

 

ZAPISZ

Jeżeli często korzystasz z tego samego warunku możesz go zapamiętać, za pomocą [Zapisz], z podaniem dowolnego opisu.

 

ZAŁADUJ

W przyszłości zamiast zaznaczać poszczególne warunki oraz określać warunki i kryteria możesz wywołać uprzednio zapisany warunek filtrujący.

 

OPCJE

Opcje umożliwiają kasowanie i zmianę nazwy istniejących warunków.

 

Możesz też nowy warunek zapisać pod tą samą nazwą w miejsce istniejącego dotychczas warunku.