Poczta Polska

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Przesyłkę Poczty Polskiej wprowadza się w części "Do wysłania" po wciśnięciu przycisku [Dopisz].

 

Aby zarządzać przesyłkami wysyłanymi za pomocą Poczty Polskiej odszukaj na pasku u dołu Filtruj i kliknij [Poczta Polska].

Ze wszystkich wprowadzonych przesyłek zostaną wybrane i ukazane na ekranie tylko przesyłki Poczty Polskiej.

 

Klikając poniżej rodzaj przesyłki (Listy, Pobrania, Paczki, Wartościowe, MuliPaczka) uruchomisz okno ustawień wydruku i wydrukujesz żądane.

 

pocztapolska

* Kurierzy dostępni są w programie jako dodatkowa, płatna opcja - w opracowaniu.

 

Tu wydrukujesz:

Listy - Koperty, z uwzględnieniem rodzaju listu,
Pobrania - Druki przesyłek pobraniowych,
Paczki - Druki paczek,
Wartościowe - Druki przesyłek wartościowych,
MultiPaczki - Druki multipaczek,
Zestawienia (zbiorcze, listów, dodatkowe),
Książkę nadawczą.

 

Program pozwala nadrukowywać dane na oryginalnych drukach paczek, przesyłek pobraniowych, przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością lub drukuje na czystych kartkach z rysowaniem formularza.

 

Klikając rodzaj przesyłki (Listy, Pobrania, Paczki, Wartościowe, MultiPaczki) uruchomisz okno ustawień wydruku i wydrukujesz żądane.

 

 

 

Kody kreskowe


Każdy druk wysyłki przesyłki pobraniowej, wartościowej czy paczki wysyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej posiada swój kod kreskowy.

 

Dla Klientów indywidualnych niezbędne jest więc stosowanie oryginalnych druków.

 

Klienci masowi, posiadający pulę numerów nadań przydzieloną przez Pocztę, mogą wprowadzić pakiet tych kodów do programu. Program zarządza tymi kodami, pozwala w prosty i nieskomplikowany sposób numerować kolejne wysyłane przesyłki rejestrowane.

 

Przy wprowadzaniu kolejnej dyspozycji, program podpowiada kolejny wolny kod kreskowy. Pozostawia jednak pewną dowolność we wprowadzaniu innego niż proponowany kod.

 

Zwracamy uwagę, że w przypadku drukowania druków własnego nakładu drukowane są:

 

Druk przesyłki,

 

Nalepka adresowa,

 

Rewers adresu pomocniczego.

 

Nie jest drukowana 4 część oryginalnego druku czyli potwierdzenie wysłania dla Nadawcy. Potwierdzeniem wysłania przesyłki jest bowiem drukowana Książka nadawcza.

 

 

 

Dostępne przyciski


Z dołu każdego okna wydruku znajdują się najczęściej przyciski.

 

dostepne przyciski

 

PODGLĄD

W każdej chwili możesz zobaczyć, jak będzie wyglądać drukowana koperta. Tam też możesz zapisać druk w formacie PDF.

 

DRUKUJ

Przycisk drukowania.

 

ANULUJ

Ostatni przycisk służący do wyjścia z okna drukowania.

 

 

 

Opcje


 

Będąc w wydrukach Poczty Polskiej dostępne są opcje.

 

Zestawienia

Znajdują się tu niestandardowe zestawienia:

 

Zestawienie zbiorcze - Drukowane jest zbiorcze zestawienie wszystkich przesyłek przygotowanych do wysyłki.

 

Zestawienie to jest w formie tabeli, na której znajduje się: adresat, adres, waga, kwota pobrania, uwagi, numer nadania, wartość i opłata.

 

Dodatkowo znajduje się w zestawieniu kolumna R określająca rodzaj przesyłki. I tak:

 

+ PP - przesyłka pobraniowa,

 

+ LP - list polecony,

 

+ P - paczka pocztowa.

 

Możesz prócz zestawień poszczególnych rodzajów przesyłek stworzyć łączne zestawienie wszystkich przesyłek wysyłanych w ramach np. dnia.

 

Zestawienie listów - Możesz wydrukować zestawienie nadanych przesyłek listowych.

 

Przesyłki te będą podzielone według wagi oraz rodzaju listu. Uwzględnione będą ilości oraz opłaty.

 

Po kliknięciu na ten przycisk otwiera się okno Zestawienie nadanych przesyłek listowych. Za jego pomocą możesz wydrukować zbiorcze zestawienie nadanych przesyłek na dany dzień.

 

Przesyłki podzielono tu na zwykłe, priorytetowe i ekonomiczne z uwzględnieniem wagi oraz opłaty.

 

Program ma zadeklarowane wartości opłat za poszczególne wagi przesyłek, jednak możesz samodzielnie wprowadzać nowe wartości.

 

Wydruk ten jest przeznaczony dla Nadawców, którzy mają podpisaną z Pocztą umowę w ramach kredytowania opłat pocztowych. Zestawienie to Nadawca przedkłada Poczcie wraz z partią wysłanych listów.

 

Zestawienie - List - wzór dodatkowy - Zestawienie nadanych przesyłek listowych, podzielone na przesyłki priorytetowe oraz ekonomiczne.

 

Zestawienie - List polecony - wzór dodatkowy - Zestawienie dla listów poleconych, podzielone na przesyłki priorytetowe oraz ekonomiczne.

 

Zestawienie - Paczka - wzór dodatkowy - Zestawienie dla paczek, podzielone na przesyłki priorytetowe oraz ekonomiczne.

 

Zestawienie - Przesyłka pobraniowa - wzór dodatkowy - Zestawienie dla przesyłek pobraniowych, podzielone na przesyłki priorytetowe oraz ekonomiczne.

 

Możesz wpisać datę utworzenia takich zestawień oraz ilości poszczególnych przesyłek listowych.

 

Po wypisaniu wszystkich ilości, klikając przycisk [Drukuj] otwiera się okno Ustawienia wydruku. Możesz tu określić własne marginesy, wpisać osobę przekazującą protokół, która pojawi się na wydruku. Aby wydrukowała się data sporządzenia zestawienia należy zaznaczyć "Data wydruku".

 

Na dole okna dostępne są przyciski służące do podglądu wydruku, anulowania wydruku oraz samego wydrukowania zestawienia.

 

Firmowa Poczta

Firmowa Poczta to usługa Poczty Polskiej polegająca na odbiorze uporządkowanych przesyłek oraz stosownej dokumentacji potwierdzającej ich ilość i rodzaj z miejsca wskazanego przez nadawcę, a następnie nadaniu tych przesyłek na ogólnych zasadach w wyznaczonym punkcie pocztowym lub urzędzie pocztowym.

 

W ramach Firmowej Poczty możliwe jest drukowanie:

zestawienie ilościowe przesyłek rejestrowanych,
upoważnienie do odbioru przesyłek z siedziby klienta,
zestawienie listów.

 

W ramach Firmowej Poczty możliwe jest drukowanie:

Zestawienie ilościowe przesyłek rejestrowanych

Nadawca, który ma podpisaną umowę o świadczeniu usługi Firmowa Poczta zobowiązany jest do drukowania zestawienia ilościowego przesyłek rejestrowanych, przekazanych do nadania w ramach tejże usługi.

 

Upoważnienie do odbioru przesyłek z siedziby klienta

Możliwe jest również wydrukowanie Upoważnienia do odbioru przesyłek z siedziby klienta w ramach usługi Firmowa Poczta.

 

Zestawienie listów

Możesz wydrukować zestawienie nadanych przesyłek listowych.

Przesyłki te będą podzielone według wagi oraz rodzaju listu. Uwzględnione będą ilości oraz opłaty.

 

Cennik

Ukazana jest cała lista dostępnych usług Poczty Polskiej wraz z cenami, wagami i dodatkowymi uwagami. Dostępne są cenniki: listy, paczki, pobrania, ogólne i multipaczka.

 

Zwracamy uwagę na przycisk u dołu ekranu [Aktualizuj] - pozwala on na posiadanie stale aktualnego cennika. Wystarczy kliknąć ten przycisk a za pomocą internetu zostaną pobrane aktualne ceny wszystkich usług.

 

Jeśli wynegocjowałeś z operatorem inny stawki za przesyłki niż zawarte w oficjalnym cenniku, nie korzystaj z funkcji aktualizacji. Cennik możesz edytować także ręcznie i w takim przypadku zalecane jest korzystanie z tej opcji.

 

Zapisz do XML

Tworzony jest plik z przesyłkami, który może być zaimportowany na stronie elektronicznego nadawcy lub w programie Poczty Polskiej.

 

Dzięki takiej możliwości możesz wysyłać przez e-nadawcę lub w sposób elektroniczny przekazywać książkę nadawczą do poczty (nie trzeba zanosić drukowanej).

 

Istnieje możliwość wyboru zakresu danych, które zostaną umieszczone w pliku XML. Do wyboru jest:

bieżąca pozycja - zapisana będzie tylko ta pozycja, na której znajduje się kursor,
zaznaczone pozycje - zapisane zostaną zaznaczone pozycje znaczkiem ü,
wszystkie pozycje - zapisane zostaną wszystkie widoczne na ekranie pozycje.

Po wybraniu przesyłek możesz wskazać miejsce, w którym zostanie plik XML zapisany. Program przy kolejnym tworzeniu pliku będzie pamiętał wybraną ostatnio lokalizację.

 

Każdy adres zapisywany w pliku XML musi mieć jednoznacznie zdefiniowany adres, czyli ulica, numer domu i numer lokalu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości program wysyła odpowiednie komunikaty i daje użytkownikowi możliwość wskazania poszczególnych elementów adresu.

 

W przypadku zaznaczenia opcji "Ponownie potwierdź niejednoznaczne adresy" program po uzyskaniu informacji na temat wątpliwych adresów ponownie skontroluje zapisywane dane i zapyta o poprawność wprowadzonych danych.

 

Numery nadań

Z tej pozycji sterujesz numerami nadań i kodami kreskowymi przesyłek (dla operatorów pocztowych, którzy przydzielają Nadawcom odpowiednie pule kodów kreskowych i numerów nadań).

 

Są one zawierane w czterech odrębnych katalogach. Wyboru katalogu dokonujesz klikając na jedną z ikonek znajdujących się w lewym górnym roku okna.

 

screen zarzadzanie numerami

 

We wszystkich katalogach dostępne są te same opcje, które poniżej przedstawimy.

 

 

 

Dostępne przyciski


Dodaj pakiet

Po wciśnięciu tego przycisku określisz kolejny numer pakietu oraz jego zakres. Zatwierdź dodanie pakietu wciskając przycisk [Dodaj pakiet].

 

Usuń pakiet

Aby usunąć określony pakiet zaznacz go w tabeli pakietów. Pojawi się komentarz Usuwanie - Pakiet numer. Zatwierdź usunięcie pakietu wciskając przycisk [Usuń pakiet].

 

Edytuj pakiet

Przycisk ten pozwala na zmianę zakresu pakietu. Pojawi się Edycja - Pakiet numer, zakres od - do.

 

Możesz rozszerzyć zakres pakietu o dodatkowe numery, o ile nie są one już wykorzystane.

 

Ustaw aktywny

Zaznaczony pakiet w tabeli pakietów ustawisz tu, jako aktywny. Przy dopisywaniu kolejnych przesyłek będą one numerowane numerami bądź kodami z aktywnego pakietu.

 

Po kliknięciu na przycisk pojawia się komunikat "Ustawić aktywny pakiet numerów na pakiet numer...".

 

W celu potwierdzenia kliknij przycisk [Tak]. Pojawia się kolejne okno "Ustawiono aktywny pakiet numerów na pakiet numer...". W celu ostatecznego potwierdzenia kliknij przycisk [OK].

 

Szczegóły

Po wejściu do Numerów nadań szczegóły wyświetlają się automatycznie. Gdy dodajesz, edytujesz, usuwasz bądź ustawiasz aktywny pakiet wtedy okno ze szczegółami zastąpione zostaje przez komentarze do wykonywanych operacji. Aby zobaczyć szczegóły możesz kliknąć przycisk [Szczegóły].

 

Zamknij

Przycisk wyjścia z Zarządzania numerami nadań / kodów kreskowych.

 

 

 

Tabela z wpisanymi pakietami


 

Zatytułowana jest odpowiednio Numer nadania / kody kreskowe w zależności od katalogu, w którym się znajdujesz.

 

Tabela ta pokazuje numery poszczególnych pakietów oraz ich zakres od - do.

 

Poruszać się po pakietach możesz myszką lub strzałkami z klawiatury.

 

 

 

Część szczegółowa numerów nadań / kodów kreskowych 


Aby zobaczyć szczegóły pakietu, kliknij przycisk "Szczegóły" zamieszczony z prawej strony.

 

Widoczne są wszystkie numery nadań bądź kodów kreskowych danego pakietu.

 

Gdy jest ich dużo do poruszania się po nich służy przewijarka po prawej stronie tej części.

 

Poniżej znajduje się legenda. I tak:

 

kolor biały - numer wolny,

 

kolor niebieski - numer przygotowany do wysyłki,

 

kolor czerwony - numer wysłany.

 

Dodatkowo możesz klikając na dany numer sprawdzić jego numer nadania bądź kodu kreskowego oraz jego stan. Informacje te pojawiają się nad częścią szczegółową.

 

 

 

Wskaźnik zapełnienia pakietu


Ostatnią częścią okna Numery nadań / kodów kreskowych jest wskaźnik zapełnienia pakietu. Jest to słupek umieszczony zupełnie po prawej stronie okna.

 

W procentach określa zapełnienie pakietu i zmienia barwę od zielonej do czerwonej przy całkowitym zapełnieniu pakietu.

 

 

 

 

 

Listy

Pobrania

Paczki

Wartościowe

MultiPaczki